Leveringsvoorwaarden John Keet
Aangevuld 24-6-2010

Definities:

Koper: degene die het product koopt of namens wie het gekocht wordt

Verkoper: John Keet, gevestigd te Meppel, Paardemaat 31.

Prijzen:

 • Prijzen op de website, in folders en brochures zijn onder voorbehoud en kunnen gewijzigd worden. Er kunnen dus geen rechten aan ontleed worden.
 • Alle prijzen zijn excl. Verzendkosten tenzij anders vermeld.
 • De verkoper houdt zich het recht voor de prijzen van door koper bestelde goederen te wijzigen indien noodzakelijk door externe factoren. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: prijsverhoging door leverancier, hogere transportprijzen, koersschommelingen, overheidsmaatregelen. Beide partijen hebben het recht de verkoop te annuleren indien hierdoor een prijsverhoging van meer dan 5% ontstaat. 

Offertes

 • Offertes zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt gesteld
 • Een samengestelde prijsopgave moet gezien worden als geheel. Het verplicht de verkoper niet tot het verrichten van een deel van de opdracht tegen geofreerde prijzen
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders

Betaling: 

 • Standaard betaling is kontante betaling of vooruitbetaling. Bij goederen die speciaal besteld of gemaakt moeten worden kan verkoper een aanbetaling vragen.
 • Indien betaling na levering is afgesproken, dan is de uiterste betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. 
 • Alle kosten van acties die ondernomen moeten worden door verkoper om de betaling te innen of de goederen terug te vorderen, zijn voor rekening van koper. Ook wordt wettelijke rente gevorderd volgends standaard geldende normen. 
 • Het ontbreken van een deel van de levering of een reclame omtrent de levering is geen reden zonder overleg van de betalingstermijn af te wijken of de betaling op te schorten. 

Eigendomsvoorbehoud

 • Zolang de goederen niet betaald zijn, is de verkoper eigenaar van de goederen.
 • De koper mag de goederen in deze periode niet verhandelen, verplaatsen naar een onbereikbare locatie of enigerlei handeling verrichten die tot waardevermindering leidt.
 • Alle schade is voor rekening van koper.
 • Verkoper kan in deze periode niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van gebruik van de goederen. 

Levertijden

 • Levertijden zijn onder voorbehoud
 • Langere levertijd dan afgesproken is geen reden tot annuleren van de order, tenzij van te voren hierover een afspraak is gemaakt
 • Verkoper is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade door langere levertijden. 

Reclame en retourzendingen

 • Indien er iets niet in orde is aan de geleverde goederen dient dit binnen 48 uur na levering gemeld te worden. 
 • Retourzenden van goederen uitsluitend na afspraak.
 • Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
 • Internetverkopen aan particulieren kunnen binnen 14 dagen ongedaan gemaakt worden. Kosten, schade en risico van retourzenden zijn voor de koper.
 • Producten die retourgezonden worden dienen ongebruikt te zijn, als nieuw en in de originele verpakking
 • Cd's en DVD's kunnen uitsluitend in ongeopende of verzegelde verpakking retour
 • Uitgesloten van recht op retourzenden: producten die speciaal voor u besteld of op maat gemaakt zijn.

Garantie

 • Garantie op duurzame goederen is 1 jaar. Indien er een langere fabrieksgarantie is, gelden de voorwaarden van de fabriek. (bijvoorbeeld garantiekaart invullen en opsturen). Goederen die binnen garantie defect zijn of raken worden gerepareerd of vervangen.
 • De garantie wordt slechts gegeven tegen vertoning van de aankoopfactuur. 
 • Herstel of vervanging geschiedt uitsluitend vanaf het verkoopadres van de verkoper, eventueel te maken of gemaakte reis en/of verzendkosten zijn voor de wederpartij
 • Garantie vervalt bij ondeugdelijk gebruik, gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het product bedoeld is, gebruik door derden, na veranderingen of aanpassingen van het product. 
 • Gratis producten worden niet vervangen of vergoed

 Aansprakelijkheid

 • Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn dan is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gederfde winst, gemiste afspraken, bedrijfstsagnatie  e.d.
 • Verkoper gaat er vanuit dat de koper de nodige deskundigheid bezit tav het gebuik van de producten en aanvaardt geen veranwoordelijkheid voor schade die ontstaat door onjuist gebruik
 • Deelnemers aan cursussen en workshops gegeven of georganiseerd door verkoper verklaren gezond te zijn of indien er mogelijk sprake is van contraindicaties hierover de docent in te lichten.
 • Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat de koper onjuiste of onvolledinge informatie aan verkoper heeft verschaft.
 • Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade ter waarde van maximaal 2x het factuurbedrag waarop de order betrekking heeft.
 • De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt trot het bedrag der uitkering van zijn verzekerde in voorkomend geval

Verzenden

 • Schade of vermissing tijdens verzenden naar koper is voor rekening en risico van de verkoper
 • Schade of vermissing tijdens verzenden van koper naar verkoper is voor rekening en risico van koper.

  * * *  Einde leveringsvoorwaarden   * * *

Opmerking:
De wet "verkopen op afstand" geldt alleen voor particulieren.
 

Retourzendingen:

uitsluitend na afspraak.
We accepteren geen ongefrankeerde zendingen ivm de hoge kosten die PostNL hiervoor berekent.

 

Verzendkosten binnen Nederland

 • Massagetafels meestal incl. verzendkosten

 • Pakketjes die door de brievenbus kunnen 3.50

 • Pakketjes tot 5 kg 7.50

 • Pakketten tot 10 kg 10.00

 • Pakketten tot 20 kg 15.00

 • Zwaarder: informeer

 • Orders boven 1000 ex btw: franco

Verzendkosten Buitenland

 • Informeer, afhankelijk van gewicht en bestemming

We versturen de producten per

 • Circuit sneltransport, snelnet of PostNL
  Indien u niet thuis bent wordt het nog een keer aangeboden of bij de buren afgeleverd.
  Of u ontvangt een briefje dat het op het postkantoor opgehaald kan worden.

 • UPS
  Indien u  niet thuis bent ligt er een briefje in de bus, om een nieuwe bezorgafspraak met UPS te maken

 • GLS
  Indien u  niet thuis bent ligt er een briefje in de bus, om een nieuwe bezorgafspraak met GLS te maken

 

MassageWebshop
Schaafstraat 20 G
1021 EK  Amsterdam

Tel:

E-mail:

020-3638372

info@massagewebshop.nl